ר מב '' ם הקרינה הרפואית care campus health rambam


Скачать 122.02 Kb.
Названиеר מב '' ם הקרינה הרפואית care campus health rambam
Дата публикации18.03.2015
Размер122.02 Kb.
ТипДокументы
d.120-bal.ru > Водные виды спорта > Документы
רמב''ם הקרינה הרפואית CARE CAMPUS HEALTH RAMBAM

לבריאות האדם

פיתוח תשתית ושרותי בריאות Development of Infrastructure & Health Service

שרותי תיירות מרפאTourist Medical Services
Эндопротезирование суставов
Болезненные, тугоподвижные суставы не только мешают выполнять самые простые повседневные движения, но и значительно нарушают ритм нормальной жизни. Эндопротезирование суставов является эффективным и часто единственным способом восстановления утраченной функции конечности. Значительные успехи в разработке и внедрении в медицинскую практику последних достижений хирургии, появление на рынках продукции ведущих ортопедических фирм мира позволяют хирургам-ортопедам использовать в своей работе высококачественные имплантаты, применять эндопротезирование, как самый эффективный способ лечения заболеваний и повреждений суставов.

В настоящее время применяются эндопротезы не только тазобедренного и коленного суставов, но и плечевого и даже суставы пальцев кисти.

В каких случаях показаны подобные операции, что является противопоказанием для их проведения, как начинается заболевание, в чем заключается операция - эти вопросы волнуют каждого, кто почувствовал нездоровье своих суставов.

Боль - это первый признак возможного заболевания. Сначала боли могут беспокоить периодически, незначительно, в последующем доставляя все больше неудобств и страданий, иногда они становятся постоянными, каждое движение превращается в пытку.

Следующий шаг - нарушение функции конечности, чаще всего, носит прогрес-сирующий характер, вплоть до полного обездвиживания. И наступает момент, когда консервативное лечение становиться бесполезным.

Показаниями к эндопротезированию суставов являются следующие состояния:

 • дегенеративно - дистрофические артрозы и артриты;

 • посттравматические артрозы;

 • ревматоидные артриты;

 • болезнь Бехтерева;

 • асептический некроз головки бедра;

 • диспластические артрозы;

 • ложные суставы шейки бедра и плеча;

 • неправильно сросшиеся внутрисуставные переломы.

К противопоказаниям для данного вида оперативных вмешательств можно отнести следующие сопутствующие заболевания:

 • острый и хронический остеомиелит;

 • туберкулез;

 • тяжелые формы сердечно - сосудистых заболеваний;

 • психо - неврологические заболевания.

Возраст пациента при отсутствии тяжелых сопутствующих заболеваний противопоказанием не является.


Операция эндопротезирования сустава - высокотехнологичное, точное и эффективное оперативное вмешательство, целью которого является возвратить пациенту безболезненный, подвижный сустав, позволяющий вернуться к привычной жизни, обрести утраченные функции.

По способу крепления протезы бывают цементируемые и бесцементные. Тип и комплектацию протеза подбирает врач, обсудив с пациентом все интересующие его вопросы.

В нашем центре проводятся операции эндопротезирования тазобедренных, коленных, плечевых и мелких суставов пальцев кисти.


В своей работе мы используем только высококачественные и современные имплантаты ведущих отечественных и зарубежных фирм - MATHYS (Швейцария), Biomet Merk (Великобритания), OHST (Германия), Streicer - Howmedica (США), Keramed (Германия), Израиля.

Накопленный нами обширный клинический опыт применения эндопротезирования, позволяет говорить о высокой эффективности этого метода лечения и крайне низком уровне осложнений.

Эндопротезирование тазобедренного сустава

Эндопротезирование тазобедренного сустава является эффективным и часто единственным способом восстановления утраченной функции конечности. Тотальное, т.е. замена всех компонентов сустава, эндопротезирование является методом выбора при лечении следующих болезней:

 • болезнь Бехтерева (с преимущественным поражением тазобедренных суставов);

 • дегенеративно-дистрофические заболевания (артрозы-артриты);

 • ревматоидный полиартрит;

 • болезнь Петерса;

 • асептический некроз головки бедра;

 • ложные суставы шейки бедра и несросшиеся переломы шейки бедра.

Эндопротезирование тазобедренного сустава - очень точное хирургическое вмешательство, целью которого является вернуть вам подвижный безболезненный сустав, позволяющий вернуться к привычной жизни.

Развитие технического прогресса привело к появлению материалов, могущих заменить изношенный сустав искусственным. Так же как и нормальный тазобедренный сустав, искусственный состоит из круглой головки и вогнутой впадины, в которой головка и вращается, позволяя осуществить нормальный обьем движений. Для каждого конкретного случая подбирается соответствующий протез.

Консультация. Во время консультации врач определить показания и противопоказания к эндопротезированию сустава, проведет необходимые исследования и подбор соответствующего протеза. Рентгенологическое исследование позволит выяснить степень изношенности сустава, сделать необходимые измерения. Вас обязательно предупредят о возможных рисках и осложнениях операции.

К осложнениям операции можно отнести следующие:

 • инфекция в области операции;

 • кровопотеря во время операции или после нее;

 • тромбоэмболия (закупорка сосуда тромбом);

 • развитие пневмонии;

 • вывих протеза, что потребует увеличения сроков лечения.

Перед операцией. До операции пациент проходит полное клиническое обследование (сдача анализов, консультации специалистов, осмотр анестезиолога). Госпитализация пациента за 1 день до операции.

Операция. В стандартных случаях имплантация искусственного сустава длиться 3-4 часа. Во время операции проводятся мероприятия по профилактике инфекционных осложнений, при необходимости восполнение кровопотери, дренирование раны с целью профилактики скопления крови.

   

До установки протеза          После установки протеза
   

После операции. В послеоперационном периоде продолжается введение антибиотиков, обезболивающих средств, симптоматическое лечение. Между ногами укладывается валик, удерживающий оперированную конечность в правильном положении.

Реабилитация в стационаре. Активизация в постели разрешается уже на 1-е сутки после операции. Со второго дня можно присаживаться в постели, начинать статические упражнения для мышц конечности, выполнять дыхательную гимнастику. Ходьба с дозированной нагрузкой на оперированную конечность и дополнительной опорой ( костыли, манеж ) возможна уже с 3-х суток. Швы снимают на 10- 12 сутки.

Выписка домой. Выписка производится через 10-12 дней после операции. Следует продолжать реабилитационные мероприятия, строго соблюдая рекомендации оперировавшего хирурга. При необходимости возможна госпитализация в реабилитационный центр для восстановления под руководством специалистов - реабилитологов. Ограничения в физической нагрузке на оперированную конечность следует соблюдать в течении 6-8 недель от операции, в течении этого времени рекомендуется использование дополнительной опоры.

Эндопротезирование коленного сустава

Эндопротезирование коленного сустава является эффективным и часто единственным способом восстановления утраченной функции конечности. Тотальное, т.е. замена всех компонентов сустава, эндопротезирование является методом выбора при лечении:

 • дегенеративно - дистрофические заболевания (артрозы-артриты);

 • ревматоидный полиартрит;

 • посттравматические артрозы;

 • неправильно сросшиеся внутрисуставные переломы одной или обеих суставных поверхностей костей, составляющих коленный сустав;

 • поврежденный связочный аппарат коленного сустава с выраженными изменениями суставных концов костей.

Эндопротезирование коленного сустава - очень точное хирургическое вмешательство, целью которого является вернуть вам подвижный безболезненный сустав, позволяющий вернуться к привычной жизни.

Развитие технического прогресса привело к появлению материалов, могущих заменить изношенный сустав искусственным. Так же как и обычный коленный сустав, искусственный в точности повторяет элементы нормального сустава, позволяя осуществить необходимый обьем движений. Имплантация искусственного коленного сустава не требует обширной резекции кости и при операции сохраняется собственный связочный аппарат коленного сустава, за исключением случаев, когда связочный аппарат поврежден и требуется его восстановление. Для каждого конкретного случая подбирается соответствующий протез.

Консультация. Во время консультации врач определить показания и противопоказания к эндопротезированию сустава, проведет необходимые исследования и подбор соответствующего протеза. Рентгенологическое исследование стоя позволит выяснить степень изношенности сустава, сделать необходимые измерения. Вас обязательно предупредят о возможных рисках и осложнениях операции. К осложнениям операции можно отнести следующие:

 • инфекция в области операции

 • кровопотеря во время операции или после нее

 • тромбоэмболия (закупорка сосуда тромбом)

Перед операцией. До операции пациент проходит полное клиническое обследование (сдача анализов, консультации специалистов, осмотр анестезиолога). Госпитализация пациента за 1 день до операции.

Операция. В стандартных случаях имплантация искусственного сустава длиться 4-5 часов. Во время операции проводятся мероприятия по профилактике инфекционных осложнений, при необходимости восполнение кровопотери, дренирование раны с целью профилактики скопления крови.


До операции

После операции

После операции. В послеоперационном периоде продолжается введение антибиотиков, обезболивающих средств, симптоматическое лечение.

Реабилитация в стационаре. Активизация в постели разрешается уже на 1-е сутки после операции. Со второго дня можно присаживаться в постели, начинать статические упражнения для мышц конечности, выполнять дыхательную гимнастику. Ходьба с дозированной нагрузкой на оперированную конечность и дополнительной опорой (костыли, манеж) возможна уже с 3-х суток. Швы снимают на 10-12 сутки.

Выписка домой. Выписка производится через 10-12 дней после операции. Следует продолжать реабилитационные мероприятия, строго соблюдая рекомендации оперировавшего хирурга. При необходимости возможна госпитализация в реабилитационный центр для восстановления под руководством специалистов - реабилитологов. Ограничения в физической нагрузке на оперированную конечность следует соблюдать в течении 6 недель от операции, в течении этого времени рекомендуется использование дополнительной опоры.

Эндопротезирование плечевого сустава

Эндопротезирование плечевого сустава является эффективным и часто единственным способом восстановления утраченной функции конечности. Предлагаются два вида конструкции эндопротеза - эндопротез головки плеча и тотальный эндопротез, т.е. замена всех компонентов сустава. Эндопротезирование является методом выбора при лечении:

 • дегенеративно - дистрофические заболевания (артрозы-артриты);

 • ревматоидный полиартрит;

 • асептический некроз головки плеча;

 • многооскольчатые переломы головки плеча и суставной впадины лопатки;

 • неправильно сросшиеся переломы головки и шейки плеча.

Эндопротезирование плечевого сустава - очень точное хирургическое вмешательство, целью которого является вернуть вам подвижный безболезненный сустав, позволяющий вернуться к привычной жизни.

Развитие технического прогресса привело к появлению материалов, могущих заменить изношенный сустав искусственным. Так же как и нормальный плечевой сустав, искусственный состоит из круглой головки и вогнутой впадины, в случае тотального эндопротезирования сустава, в которой головка вращается, позволяя осуществить нормальный обьем движений, при эндопротезировании только головки плеча, на суставной впадине лопатки манипуляций не проводится. Для каждого конкретного случая подбирается соответствующий протез.

Консультация. Во время консультации врач определить показания и противопоказания к эндопротезированию сустава, проведет необходимые исследования и подбор соответствующего протеза. Рентгенологическое исследование позволит выяснить степень изношенности сустава, сделать необходимые измерения. Вас обязательно предупредят о возможных рисках и осложнениях операции. К осложнениям операции можно отнести следующие:

 • инфекция в области операции;

 • кровопотеря во время операции или после нее;

 • тромбоэмболия (закупорка сосуда тромбом);

 • вывих протеза, что потребует увеличения сроков лечения.

Перед операцией. До операции пациент проходит полное клиническое обследование (сдача анализов, консультации специалистов, осмотр анестезиолога). Госпитализация пациента за 1 день до операции.

Операция. В стандартных случаях имплантация искусственного сустава длиться 2-3 часа. Во время операции проводятся мероприятия по профилактике инфекционных осложнений, при необходимости восполнение кровопотери, дренирование раны с целью профилактики скопления крови.


До операции

После операции

После операции. В послеоперационном периоде продолжается введение антибиотиков, обезболивающих средств, симптоматическое лечение. Проводится фиксация верхней конечности на косыночной повязке.

Реабилитация в стационаре. Активизация на 1-е сутки после операции. Со второго дня можно начинать статические упражнения для мышц конечности. На 1-ой неделе после операции выполняются пассивные движения в плечевом суставе, т.е. с помощью здоровой руки. Со 2-ой недели активные с дополнительной поддержкой здоровой рукой и с 3-ей недели уже пациент выполняет активные движения с нагрузкой. Швы снимают на 10 сутки.

Выписка домой. Выписка производится через 10-12 дней после операции. Следует продолжать реабилитационные мероприятия, строго соблюдая рекомендации оперировавшего хирурга. При необходимости возможна госпитализация в реабилитационный центр для восстановления под руководством специалистов - реабилитологов.В первые 3 недели после операции рекомендуется ношение косыночной повязки или плечевого бандажа. Ограничения в физической нагрузке на оперированную конечность следует соблюдать в течении 4-6 недель от операции.

Памятка для пациента, перенесшего операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.

После операции

   Уже спустя несколько часов после проведения операции Вы можете встать, однако все движения должны находиться под контролем вашего лечащего врача. Боль в ране может сохраняться некоторое время, однако если боль сильная, то необходимо сообщить об этом медицинскому персоналу для принятия каких-либо мероприятий по снижению боли. Время нахождение в клинике зависит от возраста и общего состояния здоровья. Как правило этот период составляет 2-3 недели. Чтобы уменьшить риск возможных послеоперационных осложнений важно правильно и дозированно двигаться, а также использовать комплекс лечебной гимнастики.

Необходимо запомнить:

 • Спать в первые дни после операции необходимо только на спине.

 • Поворачиваться можно только на оперированный бок, но не ранее чем через 5-7 дней после операции.

 • При повороте в постели необходимо подкладывать подушку между ног.

 • Спать на не оперированном боку можно не ранее чем через 6 недель после операции.Категорически запрещается:

 • В первые дни после операции садиться на корточки.

 • Сидеть со скрещенными ногами.

 • "Забрасывать" оперированную ногу на ногу.

 • При повороте подворачивать ногу и поворачивать бедро внутрь.

 • Нагибаться ниже уровня талии.

Как надо:

 • Если Вы сидите, то желательно, чтобы расстояние между коленями было примерно 15 см.

 • При совершении поворота одновременно поворачивайте тело и обе ноги.

 • Вместо глубокого наклона для поднятия предметов используйте специальные захватывающие приспособления.

   Следуя вышеуказанным рекомендациям, Вы снова приобретаете возможность вести активный образ жизни и занятия спортом. Но даже если Вы чувствуете себя очень хорошо, необходимо время от времени встречаться с хирургом, чтобы врач смог заранее определить возможность развития тех или иных осложнений. Обычно первый контрольный осмотр происходит через 3 месяца после операции, и он позволяет выяснить как "стоит" сустав, можно ли приступать к полной нагрузке на ногу.


   Следующий контроль - через 6 месяцев. Целью данного визита является выяснение наличия или отсутствия остеопороза.

   3-й контроль - через год после замены сустава. Во время осмотра отмечается, нет ли реакции со стороны костной ткани, как изменились ткани, окружающие новый сустав.


   Последующие визиты необходимо делать по необходимости, но не реже раза в 2 года.


   ПОМНИТЕ! Если в области сустава появилась боль, отек, покраснение и повышение температуры кожи и при этом поднялась температура тела, Вам необходимо СРОЧНО связаться с лечащим врачом!

На будущее

   Искусственный сустав - сложная конструкция из металла, полиэтилена, керамики, поэтому глубокие прогревания, проведение УВЧ - терапии на область оперированного сустава не желательны.

   Избегайте простудных заболеваний, хронических инфекций, переохлаждений - Ваш искусственный сустав может стать тем самым "слабым местом", которое подвергнется воспалению.

   Не забывайте: каждый лишний килограмм веса, подъем и ношение больших тяжестей ускорит износ Вашего сустава.

   Рекомендуется ходьба, плавание, спокойная езда на велосипеде и спокойная ходьба на лыжах, игра в кегли. Во время прогулки можно использовать трость.

   Нормальный секс разрешен через 6 недель после операции.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

ר מב \Charite-Campus Virchow Klinikum-13353 Берлин
Мы сообщаем Вам данные о пациенте Романове Егоре, 14. 08. 2006 г р., проживающем: Ленская улица 1-1-74, 19542 Санкт-Петербург, который...

ר מב \Анна Аслан Health spa
Рекомендован для поддержании / омоложения физического и духовного состояния, укрепление мышечной массы, расслабления организма

ר מב \Анна Аслан Health spa
Рекомендован для поддержании / омоложения физического и духовного состояния, укрепление мышечной массы, расслабления организма

ר מב \Краткая версия
Издано Всемирной Организацией Здравоохранения в 2001 г под названием International Classification of Functioning, Disability and...

ר מב \Анна Аслан Health spa до 01. 05. 2008
Рекомендован для поддержании / омоложения физического и духовного состояния, укрепление мышечной массы, расслабления организма

ר מב \Health status of an elderly man and his influence on the processes...
Медицинский статус пожилого человека и его влияние на процессы социальной адаптации в доме-интернате

ר מב \Rolls-Royce Motor Cars
Компания Rolls-Royce Motor Cars с гордостью представляет fab1 — автомобиль Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase, который примет участие...

ר מב \Danubius Health Spa Resort Sárvár /Шарвар
В шарваре расположены два термальных источника, уникальными не только в самой Венгрии, но и в Европе. В лечебно-оздоровительном комплексе...

ר מב \Haematopoietic stem cell donor registries: World Marrow Donor Association...
Регистры донорства гемопоэтических стволовых клеток: Рекомендации wmda по оценке состояния здоровья донора (2008 г.)

ר מב \Единый Европейский регистр больных сердечно-сосудистыми заболеваниями,...
Европейское общество кардиологов и Европейская Ассоциация по кардиоваскулярной профилактике и реабилитации начали с октября 2010...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


медицина


При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
d.120-bal.ru
..На главную